Dlaczego powinniśmy sprawdzać, z jakich produktów korzystamy?

Produkty, które są wykorzystywane w instytucjach miejskich obejmują również te zawierające związki chemiczne, m.in. należą do nich: preparaty do utrzymania obiektów, do eksploatacji basenów, do oczyszczania ścieków i wiele innych.

Prowadzenie rejestru substancji chemicznych używanych w miejscu pracy stanowi element zapewniania dobrego środowiska pracy. Powinna być prowadzana ocena oddziaływania danych produktów na ludzi i środowisko, a zawarte w nich niebezpieczne substancje powinny być zastępowane przez mniej szkodliwe odpowiedniki. To oznacza, że osoby korzystające z produktów zawierających substancje, które są wycofywane z użytku lub substancje równie szkodliwe, choć nadal stosowane, powinni nieprzerwanie badać dostępność produktów alternatywnych. Taka strategia pozwala zastępować składniki produktów, które są niebezpieczne dla środowiska i zdrowia, składnikami mniej szkodliwymi lub zastępować obecne technologie wykorzystujące te substancje technologiami alternatywnymi.

Dzięki zinwentaryzowaniu chemikaliów możliwe jest zbieranie danych statystycznych na temat stosowania określonych produktów w ogóle i zawartych w nich substancji niebezpiecznych w szczególności. Ułatwia to również wymianę doświadczeń dotyczących produktów alternatywnych.

Dobrze wiedzieć!

Środki lub produkty chemiczne są to substancje lub mieszaniny substancji (preparatów). W prawodawstwie, nie są one objęte definicją wyrobu, gdyż „wyrób” jest definiowany jako „przedmiot, który podczas produkcji otrzymuje określony kształt, powierzchnię lub wygląd, który decyduje o jego funkcji w szerszym zakresie niż to wynika ze składu chemicznego”.

Miasta mogą zdziałać więcej niż Narody!

Nasz projekt udowodnił, że miasta mają olbrzymią moc sprawczą, która może prowadzić do obniżenia ładunku substancji niebezpiecznych, których źródła znajdują się na ich terenie. Jest to możliwe, dzięki temu, że lokalne władze mogą opracować cele strategiczne i zaplanować działania by to osiągnąć, które będą obowiązywać na terenie całego podlegającego im obszaru, z uwzględnieniem źródeł pochodzących zarówno od przedsiębiorców jak i mieszkańców.

Plany Redukcji Emisji Substancji Niebezpiecznych (Chemicals Action Plans – CAP), to konkretne plany działań, dla których punktem wyjścia jest dokument opracowany i wdrożony przez Miasto Sztokholm. Zawierają one cele strategiczne, indykatory do weryfikacji realizacji założonych celów oraz odpowiadające im działania strategiczne, które mają doprowadzić do ograniczenia emisji substancji niebezpiecznych. Miasta i gminy takie jak Turku, Pärnu, Ryga, Silale, Kowno oraz Gdańsk opracowały plany redukcji w ramach udziału w projekcie. Miasta Sztokholm i Västerås natomiast, zaktualizowały wcześniej wypracowane dokumenty oraz zweryfikowały realizację działań w nich założonych. Plany Redukcji stały się oficjalnymi dokumentami, które miasta i gminy zobowiązały się wdrożyć, i zawierającymi priorytety w zakresie zarządzania chemikaliami na terenie tych miast i gmin.

Wybrane działania określone w opracowanych Planach Redukcji zostały wdrożone w ramach projektu jako testowe i posłużyły do obliczenia redukcji ilości substancji niebezpiecznych, która dzięki realizacji tych działań została osiągnięta. Wyniki pokazały, że największy efekt w redukcji ładunku można uzyskać jeśli określone działania są wdrażane na szeroką skalę.

Rezultaty projektu udowodniły również, że miasta mogą zmniejszyć ładunek substancji niebezpiecznych dzięki właściwemu gospodarowaniu określonymi produktami już w gospodarstwach domowych (u źródła) oraz dzięki zastępowaniu szkodliwych produktów ekologicznymi odpowiednikami.

Plan Redukcji Emisji Substancji Niebezpiecznych Gminie Miasta Gdańska – pobierz tutaj