Czym są zielone zamówienia i dlaczego są tak ważne ?

Znaczenie stosowania kryteriów środowiskowych i innych kryteriów zrównoważonego rozwoju w zamówieniach zostało podkreślone w wielu dokumentach krajowych i unijnych. Najbardziej oczywistą zaletą zielonych zamówień  jest zmniejszenie narażenia pracowników i mieszkańców miast na działanie substancji niebezpiecznych oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do środowiska. Jako, że instytucje miejskie są ważnymi podmiotami gospodarczymi mającymi znaczący wpływ na środowisko, to narzędzie, w ich przypadku, jest istotne.

Znaczne sumy przeznaczane na realizację zamówień dają miastom władze ekonomiczną. Uwzględniając w materiałach przetargowych wymagania dotyczące ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych, lokalne samorządy mogą mieć wpływ na dostępność produktów o mniej uciążliwym wpływie na środowisko. Oferując zbyt nowych, alternatywnych produktów, miasta mogą także uczynić je bardziej przystępnymi ekonomicznie, mając w ten sposób wpływ na rynek w ogóle.

Kryteria obejmujące wymagania dotyczące niskiego oddziaływania na zdrowie i środowisko naturalne mogą być stosowane w zamówieniach publicznych, o ile są one zgodne z fundamentalnymi zasadami dotyczącymi:

  • przeciwdziałania dyskryminacji,
  • równego traktowania,
  • transparentności,
  • proporcjonalności,
  • wzajemnego szacunku.

Artykuł 33: Obowiązek przekazywania informacji na temat substancji chemicznych w wyrobach

Zgodnie z artykułem 33 rozporządzenia REACH dotyczącym chemikaliów, każdy dostawca ma obowiązek informować odbiorcę produktu o tym, czy  produkt zawiera substancje budzące szczególnie duże obawy, znajdujące się na tzw. liście kandydackiej. Informacja ta powinna być ujawniana we wszystkich zamówieniach na dostawę towarów i artykułów.

By mieć pewność, że wyroby i usługi, które są dostarczane/świadczone, spełniają wymagania określone w przedmiocie zamówienia, potrzebna jest pewna konsekwencja. Chodzi o to, że jeśli ustalone zostały określone wymogi, stosowanie się do nich powinno być kontrolowane. Ma to istotne znaczenie dla opracowywania kryteriów przy kolejnym postępowaniu przetargowym i stanowi dobrą do tego podstawę. Sposób weryfikacji należy zaplanować już w momencie ustalania kryteriów do określonych zamówień.

Wielu kierowników działów zamówień ma małą wiedzę i doświadczenie w zakresie dotyczącym niebezpiecznych substancji. Istnieje zatem potrzeba zarówno poradnictwa jak i szkoleń związanych z podstawowymi pojęciami i priorytetami.

W ramach projektu opracowany został przewodnik, który ma ułatwić wprowadzanie substancji niebezpiecznych jako kryterium do procedur przetargowych (tzw. zielone zamówienia) – przewodnik jest dostępny w angielskiej wersji językowej na stronie nonhazcity.eu

KLIKNIJ, ŻEBY PRZECZYTAĆ PRZEWODNIK