Okrągły stół dotyczący zrównoważonych zamówień publicznych

29 listopada 2016 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gdańsku odbyło się seminarium „Okrągły stół dotyczący zrównoważonych zamówień publicznych”. Organizatorami spotkania była Fundacja CentrumCSR.PL oraz Miasto Gdańsk, biorące udział w realizacji projektu „NonHazCity”. Celem spotkania była wymiana wiedzy i przedstawienie opinii dotyczących uwzględniania w zamówieniach publicznych kryteriów społecznych i środowiskowych. W spotkaniu wzięło udział blisko dwudziestu uczestników, przedstawicieli administracji publicznej, m.in. z Uniwersytetu Gdańskiego, Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, Izby skarbowej w Gdańsku, Oddziału ZUS w Gdańsku, Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji wprowadzających w tematykę zrównoważonych zamówień publicznych. Wśród prelegentów znaleźli się: Małgorzata Drewnowska – koordynator projektu „NonHazCity”, Grzegorz Piskalski – Prezes Fundacji CentrumCSR.PL, Sylwia Szczepańska – ekspert z KK NSZZ „Solidarność”, Katarzyna Grecka – wiceprezes Bałtyckiej Agencji Poszanowania Energii oraz Marek Komorowski – Dyrektor Biura Zamówień Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Na spotkaniu przedstawione zostały wyniki monitoringu prowadzonego w ramach projektu „Wzmocnienie monitoringu zrównoważonych zamówień publicznych w Polsce” oraz omówiona została praktyka stosowania klauzul społecznych i środowiskowych w instytucjach publicznych w Polsce. Ponadto przedstawione zostały założenia projektu „NonHazCity”, którego głównym celem jest dążenie do redukcji emisji substancji niebezpiecznych z terenów miejskich w Regionie Morza Bałtyckiego.

Podkreślona została rola konsumentów w redukcji obecności substancji niebezpiecznych emitowanych do środowiska naturalnego. Zaznaczono, że zwracając uwagę na skład kupowanych artykułów oraz kierując się ich oznakowaniem ekologicznym, wywieramy nacisk na producentów, aby ograniczali używanie substancji niebezpiecznych w oferowanych produktach. Instytucje miejskie mogą ograniczać ilość substancji szkodliwych emitowanych do środowiska poprzez stosowanie zielonych zamówień publicznych. Zakup innowacyjnych, ekologicznych produktów i usług umożliwia znaczne ograniczenie zanieczyszczenia środowiska. Ponadto uwzględnienie całego cyklu życia produktów, wpływa na ich trwałość i wydajność.

Przedstawiona została praktyka stosowania klauzul społecznych i ekologicznych w zamówieniach publicznych w Urzędzie Miejskim w Gdańsku. Wśród przykładów realizacji ekologicznych aspektów zamówień znajduje się wymóg odbierania i unieszkodliwiania zużytych tonerów oraz stosowanie worków na odpady mokre, posiadających atesty wymagane dla wyrobu biodegradowalnego.

W drugiej części spotkania miała miejsce dyskusja dotycząca praktycznych aspektów uwzględniania klauzul społecznych i środowiskowych w zamówieniach publicznych. Do najczęściej wymienianych barier w stosowaniu aspektów środowiskowych należał brak wiedzy zamawiających, obawa o wzrost kosztów oraz brak wyspecjalizowanych firm, które mogłyby spełniać stawiane kryteria. Ponadto brak zainteresowania wykonawców może skutkować koniecznością powtarzania postępowania przetargowego. Wszyscy uczestnicy spotkania zgodzili się z tym, że instytucje publiczne mogą odgrywać ważną rolę w kształtowaniu przyjaznych środowisku trendów produkcyjnych i konsumpcyjnych. Popyt z ich strony spowoduje wzrost popularności ekologicznych produktów i usług, co zachęci przedsiębiorstwa do rozwijania technologii przyjaznych środowisku.

          spotkanie_GPP2