Innowacyjne rozwiązania w celu zminimalizowania emisji substancji niebezpiecznych z terenów zurbanizowanych do Morza Bałtyckiego (NonHazCity, #R010)

Czas realizacji: 03/2016 – 02/2019

Całkowity budżet: 3,5 mln EURO

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 2,8 mln EURO

Idea projektu

Projekt NonHazCity to projekt edukacyjny, którego celem jest zmiana zachowań konsumenckich dla poprawy stanu środowiska naturalnego. Chcemy dotrzeć bezpośrednio do małej skali źródeł zanieczyszczeń i spróbować wpłynąć na redukcję zużycia substancji niebezpiecznych u źródła. Edukacja w ramach projektu skierowana jest do instytucji miejskich, małych i średnich przedsiębiorstw oraz gospodarstw domowych. W rezultacie, oczekujemy, że działania podjęte w ramach projektu wpłyną na ograniczenie wprowadzania substancji niebezpiecznych do systemu kanalizacji sanitarnej, a docelowo do wód Morza Bałtyckiego.

Projekt zrzesza 18 partnerów z Regionu Morza Bałtyckiego, w tym miasta i instytucje lokalne, placówki naukowe, oczyszczalnie ścieków i wielu partnerów wspierających. W ramach projektu zostaną zidentyfikowane i uporządkowane pod względem ważności źródła substancji niebezpiecznych. Wyniki zostaną wykorzystane do opracowania indywidualnych dla każdego partnera „Planów Zarządzania Chemikaliami” – długoterminowych strategii dla ograniczenia emisji substancji niebezpiecznych do środowiska.

Czym będziemy się zajmować?

Działania realizowane w ramach projektu adresowane są głownie do małych i średnich przedsiębiorstw oraz do gospodarstw domowych. Mieszkańcy i przedsiębiorcy otrzymają informację o tym, jaki jest ich udział w całkowitej emisji substancji niebezpiecznych do środowiska oraz nauczą się, jakich należy dokonywać wyborów konsumenckich, by chronić własne zdrowie i środowisko. Podmioty i gospodarstwa domowe, które dobrowolnie zdecydują się wziąć udział w akcjach pilotażowych projektu, otrzymają dedykowaną informację nt. możliwości zredukowania ilości stosowanych substancji niebezpiecznych, opracowaną na bazie wyników badań przeprowadzonych w ramach projektu.

Właściciele pilotażowych gospodarstw domowych będą mieli możliwość sprawdzenia najbliższego otoczenia pod kątem obecności substancji niebezpiecznych. Dzięki kampanii medialnej wspartej dedykowanymi materiałami informacyjnymi, wyniki działań pilotażowych zostaną podane do publicznej wiadomości w celu zwiększenia świadomości wszystkich mieszkańców.

Wyzwaniem dla władz lokalnych poszczególnych miast partnerskich będzie opracowanie odpowiedniej technologii i wyznaczenie odpowiednich punktów do pomiarów ładunku substancji niebezpiecznych w ściekach i wodach opadowych. Wyniki badań posłużą do opracowania strategii mającej na celu stawienie czoła zaobserwowanej sytuacji. Dodatkowo, władze lokalne każdego miasta zostaną zobligowane do wprowadzenia do procedur przetargowych kryteriów tzw. „zielonych zamówień”. To wszystko, razem z opracowanym „Planem Zarządzania Chemikaliami” pokaże, że Miasta potrafią wyjść na przeciw różnym sytuacjom i instytucjom by uzyskać środowisko bez toksyn.

Współpraca w ramach projektu pozwoli na upowszechnienie informacji o niebezpiecznych związkach chemicznych występujących każdego dnia w naszym otoczeniu! Doinformowani w ten sposób mieszkańcy będą mogli zmienić swoje nawyki konsumenckie i dokonywać wyboru na korzyść produktów i rzeczy bardziej przyjaznych środowisku!

Projekt NonHazCity to połączone siły 18 instytucji partnerskich, których celem jest pokazanie, w jaki sposób ograniczyć emisję najistotniejszych substancji niebezpiecznych ze źródeł małej skali, czego osiągnięcie wyłącznie za pomocą tradycyjnych środków perswazji nie byłoby możliwe.

Partnerzy projektu:

Miasto Sztokholm, Szwecja (lider projektu),
Miasto Västerås, Szwecja
Szwedzki Uniwersytet Nauk Rolniczych
Uniwersytet Nauk Stosowanych w Turku, Finlandia
Miasto Pärnu, Estonia
Przedsiębiorstwo Wodociągowe w Pärnu, Estonia
Bałtyckie Forum Środowiskowe, Estonia
Miasto Ryga, Łotwa
Bałtyckie Forum Środowiskowe, Łotwa
Uniwersytet Gdański, Polska
Urząd Miejski w Gdańsku, Polska
Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna, Polska
Bałtyckie Forum Środowiskowe, Litwa
Regionalny Wydział Środowiska w Kłajpedzie, Litwa
Gmina Kaunas, Litwa
Gmina Šilalė, Litwa
Instytut Nauk Stosowanych, Niemcy
Bałtyckie Forum Środowiskowe, Niemcy

Instytucje miejskie wspierające z Turku, Hamburga i Lubeki

Partnerzy

European Regional Development Fund